Lecznicze właściwości grzybów

Zacznijmy od obalenia szkodliwego mitu, rozpowszechnianego nawet w szko?ach, ?e grzyby opr?cz walor?w smakowych nie maj? ?adnych warto?ci od?ywczych dla organizmu. Nic bardziej b??dnego! Jest dok?adnie odwrotnie, bo lecznicze w?a?ciwo?ci grzyb?w s? fenomenalne.

Mowa oczywi?cie o grzybach jadalnych, najlepiej le?nych, rosn?cych w naturalnych warunkach. I od razu wa?na uwaga: popularne pieczarki (ka?dy z ich gatunk?w) s? grzybami lekko toksycznymi, kt?rych nie powinni?my spo?ywa?. Jak pokazuj? badania, zawieraj? agarytyn?, kt?ra wykazuje w?a?ciwo?ci kancerogenne i mutagenne1.

Grzyby w medycynie ludowej

Od wiek?w grzyby ceniono nie tylko za ich smak i aromat, ale wykorzystywano je r?wnie? w medycynie ludowej. Dla przyk?adu przytoczmy zdanie znanego i cenionego zielarza-zakonnika Andrzeja Czes?awa Klimuszki. Wyja?nia? on w spos?b intuicyjny ?r?d?o dobroczynnych w?a?ciwo?ci grzyb?w jadalnych, a wsp??cze?nie znalaz?o to swoje potwierdzenie w badaniach naukowych:

Muchomor czerwony, Amanita

Przez 25 lat zaleca?em bardzo delikatn? kuracj? grzybami tym chorym, kt?rych organizmy by?y do ostateczno?ci wycie?czone r??nymi schorzeniami, osi?gaj?c prawie zawsze dobre wyniki. O dobroczynnej mocy grzyb?w jadalnych mo?emy sobie wyrobi? s?d, chocia?by z nast?puj?cej analogii: Na pewnym odcinku terenu le?nego rosn? grzyby: grzyb-szatan i muchomor. Oba s? silnie truj?ce. W ich pobli?u, dla r?wnowagi biocenozy, ro?nie grzyb szlachetny, borowik. Je?li szatan i muchomor maj? w sobie ?mierteln? trucizn?, to w przeciwie?stwie do nich borowik musi posiada? wszelkie si?y dobroczynne, pozornie nieodczuwalne, ale tak mocne, jak trucizna tamtych. W ca?ej bowiem przyrodzie panuje r?wnowaga warto?ci biologicznych2.

Prozdrowotne sk?adniki grzyb?w

Utrzymanie homeostazy organizmu uzale?nione jest od zbalansowanej diety i dostarczania organizmowi wszystkich niezb?dnych sk?adnik?w. Grzyby nie tylko zapewniaj? uzupe?nienie organizmu o imponuj?c? liczb? sk?adnik?w od?ywczych, ale wr?cz uznane zosta?y za ?ywno?? funkcjonaln?. ?ywno?? funkcjonalna charakteryzuje si? tym, ?e jako ca?o?? wp?ywa na popraw? zdrowia i samopoczucia bardziej, ni? suma pozytywnych w?a?ciwo?ci ka?dego z jej sk?adnik?w z osobna.

Cenna warto?? od?ywcza grzyb?w jest zwi?zana z wyst?powaniem w owocnikach du?ej zawarto?ci warto?ciowych dla cz?owieka bia?ek, sacharyd?w, kwas?w t?uszczowych, witamin, sk?adnik?w mineralnych (g??wnie potasu, fosforu, wapnia i magnezu) i b?onnika. Bia?ko zawarte w grzybach charakteryzuje si? du?? przyswajalno?ci? (si?gaj?c? 90%) i warto?ciowym zestawem aminokwas?w: wszystkich aminokwas?w egzogennych (lizyna, metionina, tryptofan, treonina, walina, leucyna, izoleucyna, fenyloalanina i histydyna) oraz takich aminokwas?w, jak: treonina, arginina i tyrozyna, kt?ra jest wy?sza ni? w warzywach.

Czernid?ak ko?pakowaty

W owocnikach r??nych gatunk?w grzyb?w pojawiaj? si? r?wnie? pierwiastki ?ladowe, takie jak: mied?, cynk, ?elazo, mangan, molibden i selen. Ten ostatni jest jednym z podstawowych mikroelement?w niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania uk?ad?w enzymatycznych. Tworzy on silny antyutleniacz, enzym zwany peroksydaz? glutationow?, chroni?cy czerwone krwinki i b?ony kom?rkowe przed szkodliwym wp?ywem wolnych rodnik?w. St?d te? liczne badania potwierdzaj?, ?e selen zmniejsza ryzyko wyst?powania wszystkich nowotwor?w. Wa?ny jest te? dla prawid?owego funkcjonowania uk?adu odporno?ciowego i tarczycy.

Wspomniane ju? wy?ej witaminy, kt?rych grzyby s? bogatym ?r?d?em, to: ryboflawiny (B2), niacyny (B3) i folacyny (B9), a tak?e niewielkie ilo?ci witaminy C, B1 i ?ladowe ilo?ci witaminy B12 oraz E. Niekt?re gatunki o zabarwieniu pomara?czowym, np. pieprznik jadalny, s? ?r?d?em prowitaminy A. W literaturze grzyby s? r?wnie? wymieniane jako jedno z g??wnych ?r?de? witaminy D. Ostatnie odkrycia wskazuj? na du?e znaczenie z wystawiania grzyb?w na dzia?anie promieni s?onecznych podczas procesu suszenia, gdy? promienie UV powoduj? imponuj?ce zwi?kszenie ilo?ci witaminy D w owocnikach, co si?ga czasem nawet stukrotno?ci.

Lecznicze w?a?ciwo?ci grzyb?w

Grzyby s? cennym ?r?d?em substancji bioaktywnych, takich jak:

  • polisacharydy (w tym zw?aszcza ?-glukany, kt?re posiadaj? dzia?anie immunostymuluj?ce, przeciwnowotworowe, hipoglikemiczne i antyoksydacyjne),
  • triterpenoidy, dzia?aj?ce przeciw wirusowi HIV, hamuj?co na syntez? cholesterolu, obni?aj?ce ci?nienie krwi i zmniejszaj?ce agregacj? p?ytek krwi,
  • zwi?zki fenolowe, o w?a?ciwo?ciach antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych,
  • lektyny, kt?re stymuluj? dojrza?o?? kom?rek odporno?ciowych,
  • eritadenina, zmniejszaj?ca produkcj? homocysteiny, b?d?cej czynnikiem ryzyka chor?b serca.

Grzyby s? tak?e bogatym ?r?d?em naturalnych antybiotyk?w, wykazuj?c dzia?anie przeciwgrzybowe i przeciwbakteryjne. Hamuj? r?wnie? wzrost mikroorganizm?w odpowiedzialnych za problemy sk?rne. Znane jest te? antyalergiczne dzia?anie grzyb?w.

Zdaniem wielu badaczy, stosowanie r??nych gatunk?w grzyb?w powoduje zwi?kszone dzia?anie odporno?ciowe i zwi?ksza szans? na szersze wykorzystanie ich prozdrowotnych w?a?ciwo?ci.

Grzybobranie, jako lasoterapia

Pieprznik jadalny

Warto jeszcze wspomnie?, ?e spo?r?d r??nych form terapii lasem, na szczeg?lne uznanie zas?uguje grzybobranie. Nie do??, ?e wpisuje si? w szeroko rozumian? ekoterapi?, to jeszcze wzmacnia system immunologiczny, obni?a poziom stresu, poprzez obni?enie poziomu kortyzolu i adrenaliny. Jednocze?nie aktywuje nerw b??dny, odpowiedzialny za spok?j i regeneracj?. Regulacji ulega te? ci?nienie krwi i t?tno, a tak?e pojawia si? oddzia?ywanie antynowotworowe i przeciwcukrzycowe. Przy tym wszystkim grzybobranie jest ?r?d?em prze?y? estetycznych i intelektualnych.

A wi?c, jedzmy wi?cej grzyb?w, bo dzi?ki temu poprawimy nasze zdrowie! Postarajmy si? te? wyedukowa? na tyle, aby samodzielnie zbiera? je w lesie. To, jak sprawi? aby grzyby by?y lekkostrawne i jak uwolni? z nich jak najwi?cej dobroczynnych sk?adnik?w, opisa?em tutaj.

__________________________

1 Sadowska A., Obidoska G., Ruszkowska J., Rumowska M., ?ata B. Rakotw?rcze i truj?ce substancje ro?linne. Warszawa 2004; ?kubla P. Atlas grzyb?w. Bratislava-Warszawa 2005.

2 Klimuszko A. Cz. Wr??my do zi?? leczniczych. Warszawa 1987.