Lasoterapia

Uzdrawiaj?cy las

Dlaczego lasoterapia jest taka wyj?tkowa dla organizmu?

Z perspektywy milionw lat ewolucji, tworzenie i zamieszkiwanie przez homo sapiens miast, to zaledwie chwila. To jakie? sto, z gr? dwie?cie lat, gdy cz??? populacji przenios?a si? ze wsi do miast. Wcze?niej ludzie zdobywali po?ywienie uprawiaj?c pola, u?ytkuj?c lasy i akweny wodne. Jeszcze wcze?niej nasi przodkowie, ktrzy opu?cili z jakich? powodw afryka?skie sawanny, osiedlili si? w rozleg?ych lasach i mokrad?ach naszego kontynentu. Zwi?zali si? wwczas z lasem jak ka?dy inny le?ny gatunek. Powi?zanie to wyst?powa?o nie tylko na p?aszczy?nie pozyskiwania pokarmu, bo las to nie tylko zdrowe powietrze, zio?a i grzyby. S? to rwnie? emocje i uczucia, wyzwania intelektualne, twrcza inspiracja i prze?ycia duchowe.

Od kiedy ludzie zacz?li zamieszkiwa? wielkie miasta, odcinaj?c si? niemal ca?kowicie od natury, ich samopoczucie zacz??o si? pogarsza?. Wwczas pojawi?y si? tzw. choroby cywilizacyjne. Wywo?uje je siedz?cy trybem ?ycia, przepracowanie, stres, z?a dieta, a tak?e brak naturalnego otoczenia.

Nad pozytywnym wp?ywem kontaktu z natur? na ludzi wyobcowanych ze ?rodowiska naturalnego, przeprowadzono ju? wiele bada? naukowych. Potwierdzaj? one ten korzystny zdrowotnie wp?yw.

Lasoterapia korzystnie wp?ywa na organizm

K?piele le?ne

Najskuteczniejsz? i najpe?niejsz? form? terapii opartej o kontakt z natur? jest lasoterapia. Zarwno zwyk?e spacery le?ne, jak te? bardziej wyrafinowane metody. np.: k?piele le?ne, przynosz? wiele korzy?ci dla organizmu. Pokazuje to dobrze przebadany naukowo temat poprawy odporno?ci albo obni?enia poziomu stresu. Jest to te? relaksacja cia?a, osi?gana wskutek obni?enia aktywno?ci uk?adu wsp?czulnego i jednocze?nie aktywacji przywsp?czulnego. Nast?puje rwnie? normalizacja ci?nienia krwi i spadek aktywno?ci mzgowej kory przedczo?owej. Osi?gana jest homeostaza organizmu.

Dr n. med. Katarzyna Simonienko, badaczka i twrczyni poj?cia „lasoterapia”, tak opisuje czynniki prozdrowotne obecne w lesie:

Co sprawia, ?e k?piele le?ne maj? pozytywny wp?yw na ludzkie zdrowie? Powoduj? to przede wszystkim znajduj?ce si? w powietrzu czynniki aerobiologiczne, a wi?c mikrobiota i fitoncydy, a tak?e specyficzne dla ?rodowisk le?nych czynniki klimatyczne: nas?onecznienie, temperatura, wilgotno?? oraz jonizacja powietrza1.

K?piele le?ne praktykowane w kr?gu kultur zachodnich nawi?zuj? do japo?skiej praktyki shinrin-yoku. To jedna z technik medycznych, ktrej po?wi?cone s? nawet ca?e centra medyczne Kraju Kwitn?cej Wi?ni. Nazw? shinrin-yoku wymy?li? w 1982 roku wczesny dyrektor Japo?skiej Agencji Le?nictwa Tomohide Akiyama. Chcia? promowa? t? unikaln? praktyk? ??cz?c? wizyty w lesie z prozdrowotn? ekoturystyk?. Wtedy to japo?scy naukowcy rozpocz?li systematyczne badania nad wp?ywem substancji wydzielanych przez le?ne ?rodowisko na ludzki organizm. Badania nieprzypadkowo rozpocz?to na wulkanicznej wyspie Yaku. Wyspa ta obj?ta jest ochron? ze wzgl?du na dzik? i nienaruszon? od kilku tysi?cy lat flor?, tworz?c? spektakularny krajobraz.

Shinrin-yoku czyli lasoterapia

W praktyce k?pieli le?nych nie chodzi oczywi?cie o za?ywanie k?pieli w le?nych strumieniach. Chodzi o bardziej eteryczne doznania zwi?zane z poruszaniem si? w przestrzeni i atmosferze lasu, gdzie powietrze przybiera form? przypominaj?c? wod? z jej pr?dami i falami. Jest niewidocznym wype?nieniem przestrzeni, t?em, na ktrym uwidaczniaj? si? cho?by kszta?ty chmur przep?ywaj?cych po oceanie nieba. W powietrzu egzystuj? ?ywe ekosystemy, niezale?nie czy s? to tylko nici paj?cze, czy ptaki i owady. Powietrze przenosi py?ki, nasiona, zarodniki grzybw i sk?adniki gleby. Podobnie i d?wi?k, przenosi si?, rozprzestrzenia i zanika w powietrzu. Takim oceanem, w ktrym k?piemy si? od zawsze, jest atmosfera ziemska.

Elementy k?pieli le?nych

G?wnymi elementami praktyki k?pieli le?nych jest otwarcie na doznania zmys?owe i nawi?zanie kontaktu z uzdrawiaj?c? moc? przyrody. Spaceruj?c po lesie w zgodzie z zaleceniami tej praktyki, wprowadzamy cia?o i umys? w spokojny i wyciszony stan. Dzieje si? tak, gdy? terapia ta korzysta z zalet bycia w stanie uwa?no?ci, bycia tu i teraz. W ten sposb osi?gamy wewn?trzn? cisz?, gdy ustaje gonitwa my?li i tworzy si? przestrze?, aby us?ysze? g?os intuicji.

Uzdrawiaj?cy las i lasoterapia

Co wi?c odr?nia k?piele le?ne od zwyk?ego spaceru po lesie? Jest to tempo spacerujemy bardzo wolno i swobodnie. Podobnie dystans nie ma potrzeby w?drowania daleko, czasem jest to p? kilometra, a czasem mo?na odby? k?piel le?n? pod ga??ziami jednego drzewa. Przede wszystkim w odr?nieniu od zwyk?ych spacerw, porzucamy wszelkie oczekiwanie, ?e czas sp?dzony w lesie b?dzie si? wi?za? z poznawaniem faktw naukowych dotycz?cych przyrody. Porzucamy racjonalny umys? na rzecz skupienia si? na doznaniach zmys?owych i pozawerbalnych. Przyjmujemy otwartymi zmys?ami dary, jakie oferuje nam las: d?wi?ki, widoki i energi?.

K?piel le?na to forma komunikacji ze ?wiatem przyrody. Przy czym przyjmujemy postaw? wzajemno?ci. Nie przychodzimy do lasu, ?eby tylko i wy??cznie zaspakaja? swoje potrzeby psychiczne, wykorzystuj?c w ten sposb przyrod?, ale odwzajemniamy si? naturze, przyjmuj?c postaw? dialogu i partnerstwa. Jeste?my cz??ci? sieci wzajemnych po??cze? mi?dzy wszystkimi ?ywymi istotami. Bez przyrody nie jeste?my w stanie istnie?, a wzajemno??, to dba?o?? o jej dobrostan.

K?piele le?ne buduj? w cz?owieku poczucie jedno?ci mi?dzy wszystkimi ?ywymi istotami.


1 Simonienko K. Lasoterapia. Bielsko-Bia?a 2021.


Zapraszam te? do obejrzenia mojego filmu o lasoterapii: