Masaż brzucha, czyli terapia wisceralna

Terapia wisceralna

Masa? brzucha jest jedn? z najstarszych metod manualnych stosowanych w medycynie tradycyjnej. Dowody na to mo?na znale?? w archiwach, na zgromadzonych tam rysunkach i obiektach sztuki. Nasi przodkowie ?yj?cy w minionych epokach stosowali dotyk i techniki manipulacyjne w rejonie jamy brzusznej, aby wp?yn?? pozytywnie na stan zdrowia os?b chorych. Tego typu oddzia?ywanie terapeutyczne by?o nazywane: terapi? trzewn?, chiropraktyk? lub staros?owia?skim masa?em brzucha.

W Rosji i na Ukrainie medycyna ludowa (a w jej ramach staros?owia?ski masa? brzucha) nauczana jest na uniwersytetach medycznych. Na przyk?ad na Medycznym Uniwersytecie we Lwowie, w ramach studi?w podyplomowych dla lekarzy, wyk?ada si? 28 metod leczenia naturalnego. Kraje te s? dobrym przyk?adem po??czenia osi?gni?? wsp??czesnej medycyny akademickiej i medycyny ludowej, kt?rej skuteczno?? wypracowa?y setki lat praktyki.

Manipulacja trzewna, metoda Baralla

Francuski fizjoterapeuta i osteopata Jean-Pierre Barall podj?? si? usystematyzowania technik terapii manualnej okolic jamy brzusznej. Prace rozpocz?? na pocz?tku lat 70. ubieg?ego wieku. Stworzy? w ten spos?b metod? nazywan? manipulacj? trzewn? lub metod? Baralla.

Barall, jako dyplomowany osteopata w du?ej mierze wykorzysta? za?o?enia tw?rcy teorii osteopatii Andrew Stilla, m?wi?ce o tym, ?e:

 • cia?o jest niepodzieln? ca?o?ci?,
 • struktura i funkcje s? ze sob? powi?zane,
 • organizm jest samoreguluj?cym i zdolnym do samonaprawy systemem,
 • nie nale?y przesadza? z intensywno?ci? ingerencji manualnych,
 • kluczowe jest znaczenie kr??enia krwi i ch?onek.

Celem terapii wisceralnej jest przywr?cenie w zak??conych strukturach cia?a normalnego napi?cia i harmonicznego ruchu organ?w trzewnych. Tak?e ruchu pomi?dzy nimi i s?siaduj?cymi strukturami w ciele. Terapia wp?ywa r?wnie? na napi?cie powi?zi, nerw?w i naczy? krwiono?nych oraz t?umi nadpobudliwo?? emocjonaln?. Bazuje ona na za?o?eniu, ?e ruch jest niezb?dnym elementem ?ycia i utrzymania w zdrowiu ka?dego organu. Manipulacja trzewna jest podstawow? metod? stosowan? do korygowania napi?? i przywracania ruchu w obr?bie uk?adu naczyniowego, pokarmowego, wydalniczego, oddechowego, rozrodczego i limfatycznego, a tak?e autonomicznego systemu nerwowego.

Staros?owia?ski masa? brzucha

Wed?ug W?adys?awa Batkiewicza, kt?ry jest wyk?adowc? i praktykiem popularyzuj?cym metod? staros?owia?skiego masa?u brzucha w Polsce, palpacja struktur cia?a powinna si? odbywa? w nast?puj?cej kolejno?ci:

Staros?owia?ski masa? brzucha
 • zwieracz Oddiego,
 • p?cherzyk ???ciowy,
 • drogi ???ciowe,
 • ?o??dek,
 • trzustka,
 • jelito grube,
 • jelito cienkie,

a nast?pnie rozlu?nia si?:

 • nerki,
 • moczowody,
 • p?cherz moczowy,
 • narz?dy uk?adu p?ciowego.

Przeprowadza si? od jednego do dw?ch zabieg?w dziennie przez kilka lub kilkana?cie dni.

M?zg trzewny

M?zg trzewny

Przew?d pokarmowy na ca?ej swej d?ugo?ci opleciony jest sieci? neuron?w, identycznych z kom?rkami m?zgowymi odpowiedzialnymi za pami?? i inteligencj?. Ze wzgl?du na poka?n? ich liczb? (przekraczaj?c? 100 milion?w) oraz du?e zr??nicowanie i anatomi? tych kom?rek nerwowych, jama brzuszna zyska?a miano ?drugiego m?zgu? lub ?m?zgu trzewnego?. ?M?zg trzewny? jest autonomiczny w stosunku do centralnego uk?adu nerwowego. Jest to ?organ? jeszcze s?abo poznany. Ale wiemy, ?e decyduje o funkcjonowaniu uk?adu trawiennego, reaguje te? na zaburzenia homeostazy i alarmuje w przypadku zagro?e?. Razem z sercem, kt?re posiada r?wnie liczne kom?rki nerwowe, ?m?zg trzewny? jest zwi?zany z powstawaniem emocji. Pomi?dzy ?drugim m?zgiem? a centralnym uk?adem nerwowym, wzd?u? nerwu b??dnego, zachodzi obustronna komunikacja. Zastanawiaj?ce jest jednak to, ?e a? 90% sygna??w biegnie z jelit do m?zgu, a nie odwrotnie.

Badania pokazuj?, ?e opr?cz znanej drogi od zaburze? psychicznych do problem?w z uk?adem trawiennym, mo?liwa jest te? droga odwrotna. ?Drugi m?zg? mo?e wywo?a? pogorszenie stanu psychicznego, a choroby jelit mog? by? pierwotn? przyczyn? przewlek?ego stresu.

Odporno?? w jelitach

Mikrobiota jelitowa

Istotne jest r?wnie? to, ?e to w?a?nie w jelitach wytwarza si? oko?o 80% wszystkich kom?rek odporno?ciowych wyst?puj?cych w ludzkim ciele. Nasze zdrowie i odporno?? uzale?nione s? g??wnie od kondycji uk?adu pokarmowego, a zw?aszcza jelit.

Nie spos?b tutaj nie wspomnie? bardzo wa?kiego tematu: wp?ywu stanu mikrobioty jelitowej na samopoczucie. Dzieje si? tak, gdy? oko?o 90% serotoniny (zwanej hormonem szcz??cia) syntetyzowane jest w jelitach. Bior? w tym udzia? bakterie i inne mikroorganizmy sk?adaj?ce si? na mikrobiot?. Mikrobiocie jelitowej po?wiec? odr?bny wpis, bo ten temat na to zas?uguje.

Masa? brzucha wp?ywa pozytywnie r?wnie? i na ?mikroflor?? jelitow?, poprawiaj?c perystaltyk?, ale te? reguluj?c dop?yw sok?w trzustkowych i ???ciowych. W ten spos?b zapewnia odpowiedni sk?ad chemiczny ?rodowiska, w jakim bytuj? bakterie, wirusy i grzyby jelitowe. S? to nasi symbionci, kt?rzy bez nas nie mog? istnie?, ale i my bez nich nie jeste?my w stanie ?y?. Umo?liwiaj? nam wch?anianie strawionego pokarmu, syntetyzuj? witaminy i inne sk?adniki budulcowe naszego organizmu.

Leczniczy dotyk

Masa? brzucha

Terapia wisceralna zawiera w sobie jeszcze jeden podstawowy element terapeutyczny ? dotyk. Jak pot??ne s? w?a?ciwo?ci terapeutyczne dotyku, mo?na przeczyta? w odr?bnym wpisie, kt?ry znajduje si? tutaj. Najbardziej znan? metod? terapeutyczn? opart? o leczniczy dotyk jest w?a?nie masa?. Ma on dzia?anie: relaksuj?ce, wyciszaj?ce, obni?aj?ce poziom hormonu stresu (kortyzolu), a tak?e po?redni wp?yw na regulacj? rytmu snu.